НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Презентація спеціальності

Напрям «Автомобільний транспорт»
Спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»


Протягом всієї історії свого розвитку автомобільний транспорт потребував кваліфікованих спеціалістів. Тому із самого заснування у 1944 р. Київський автомобільно-дорожній інститут, який сьогодні є Національним транспортним університетом, розпочав підготовку інженерів-механіків зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» і вже випустив більше 5000 кваліфікованих фахівців, що успішно працюють в автотранспортному комплексі та інших галузях промисловості та сільського господарства нашої держави і за її межами.

Випусковою кафедрою з цієї спеціальності є кафедра «Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс». Більшість викладачів кафедри – доктори і кандидати технічних наук, практично всі мають вчені звання професора або доцента. Протягом багатьох років на кафедрі проводяться наукові дослідження в галузі розробки та удосконалення методів та засобів надання якісних послуг в автотехсервісі. Багато випускників навчаються в аспірантурі, успішно захищають кандидатські, а згодом і докторські дисертації.

Навчальні плани містять комплекс дисциплін, які забезпечують фундаментальну та професійну підготовку, сприяють розвитку особистості студентів. Майбутні фахівці вивчають, зокрема, експлуатацію та обслуговування машин, автомобілі, автомобільні двигуни, технічну експлуатацію автомобілів, основи технічної діагностики, експлуатаційні матеріали, організацію автомобільних перевезень і безпеки дорожнього руху, фірмове обслуговування транспортних засобів, основи технології виробництва та ремонту автомобілів.

Випускники є фахівцями широкого профілю, підготовленими для самостійної інженерної, дослідницької, керівної і організаційної діяльності в сфері експлуатації автомобільного транспорту, особливо в сфері надання послуг з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів.

Всі випускники мають широкі можливості працевлаштування на автотранспортних, автосервісних, авторемонтних і інших підприємствах різних форм власності, у науково-дослідних, проектно-конструкторських організаціях, середніх та вищих навчальних закладах. Кращі випускники продовжують навчання в аспірантурі.

Серед випускників минулих років багато провідних спеціалістів галузі. Презентація спеціальності

Напрям «Машинобудування»
Спеціальність «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

Спеціальність засновано в Національному транспортному університеті (тодішньому Київському автомобільно-дорожньому інституті) у листопаді 1944 р.

Випускники минулих років працюють у багатьох галузях: на підприємствах, які виробляють всі види наземних транспортних засобів, будівельні, меліоративні, підйомно-транспортні машини та обладнання; у науково-дослідних і проектних організаціях, де створюють нові зразки такої техніки; на підприємствах з ремонту та експлуатації машин і обладнання; в органах державної автомобільної інспекції; у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації; на фірмах, що продають згадану техніку, здійснюють її технічне обслуговування. Їх посади – директори машинобудівних заводів, дорожньо-будівельних підприємств, головні інженери, головні механіки, інженери-конструктори, технологи, експлуатаційники дорожніх машин, менеджери, викладачі тощо. За цією спеціальністю було підготовлено багатьох фахівців з іноземних держав: В’єтнаму, Сирії, Болгарії, Угорщини та ін.

Студенти вивчають дисципліни гуманітарні і соціально-економічні, фундаментальні і професійно орієнтовані (опір матеріалів, нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка, деталі машин, електротехніка, економіка підприємства, якість машин, основи автоматизації проектування, машини для земляних робіт, підйомно-транспортні, дорожні машини; експлуатація і випробування машин; двигуни внутрішнього згорання та ін.).

Крім того, студенти ознайомлюються з сучасними проблемами теорії і практики управління, основами менеджменту, комерційної і підприємницької діяльності; отримують навички роботи на ЕОМ, управління дорожніми машинами.

Випусковою зі спеціальності є кафедра «Дорожні машини». Кафедра здійснює наукові дослідження, за результатами яких розроблено та впроваджено у виробництво унікальні землерийні машини, зокрема для швидкісного капітального ремонту магістральних трубопроводів. На кафедрі є полігон для випробовування дорожніх машин, проведення лабораторних та практичних занять.

Поглибити свої знання студенти мають можливість, займаючись науково-дослідною роботою в лабораторіях кафедр університету, при проходженні практики на підприємствах, у науково-дослідних інститутах. Дипломний проект, наукову випускну роботу магістра студенти, згідно зі своїми професійними вподобаннями, виконують за напрямами: дорожні машини; підйомно-транспортні машини; двигуни внутрішнього згорання; землерийні машини; підприємства по виготовленню будівельних матеріалів; машини для ремонту та утримання автомобільних доріг; ремонт дорожньої техніки; експлуатація дорожніх машин.

Кращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі. Презентація спеціальності

Спеціальність «Двигуни внутрішнього згорання»

Двигуни внутрішнього згорання – основні джерела енергії автомобілів, будівельних, дорожніх, сільськогосподарських машин та інших транспортних і стаціонарних засобів.

Випускники університету зі спеціальності «Двигуни внутрішнього згорання» є фахівцями в галузі експлуатації, дослідження і випробування двигунів внутрішнього згорання. Вони можуть працювати на автотранспортних підприємствах різних форм власності, авторемонтних заводах, станціях технічного обслуговування, заводах автомобільної і тракторної промисловості, сільськогосподарського машинобудування, будівельної і дорожньої техніки, у діагностичних центрах, на підприємствах, що займаються створенням, випробуванням, ремонтом автомобілів і двигунів, на фірмах, що займаються торгівлею автотранспортними засобами, у науково-дослідних організаціях транспортного спрямування на посадах інженера-випробувача, інженера-дослідника, інженера-конструктора, інженера з питань експлуатації автомобілів, двигунів. Підготовка таких фахівців здійснюється в НТУ з 1995 р. (перший випуск відбувся у 2000 р.)

Випусковою кафедрою з цієї спеціальності є кафедра «Двигуни та теплотехніка», більшість викладачів якої – доктори і кандидати технічних наук. Наукова школа в галузі конструювання автомобільних двигунів, паливних насосів та поліпшення показників їх роботи сформована на кафедрі ще у 1962 р. За цей період підготовлено 7 докторів та близько 70 кандидатів технічних наук. Останні роки науковці кафедри займаються проблемою екологічної безпеки автомобільного транспорту, досліджуючи використання альтернативних видів палив і розробляючи системи живлення автомобільних двигунів цими паливами.

Якісна спеціальна підготовка фахівців забезпечується вивченням таких дисциплін, як експлуатація та обслуговування машин; теорія двигунів внутрішнього згорання; конструкція та динаміка двигунів внутрішнього згорання; системи двигунів внутрішнього згорання; технологія ремонту двигунів внутрішнього згорання; газова динаміка та агрегати наддуву; автоматичне регулювання двигунів внутрішнього згорання; випробування двигунів внутрішнього згорання; основи автоматизації проектування двигунів; надійність двигунів внутрішнього згорання; технологія виробництва двигунів; особливості робочих процесів нетрадиційних теплових двигунів.

Всі випускники попередніх років працюють за спеціальністю на посадах, що відповідають набутій кваліфікації. Науково обдаровані випускники продовжують навчання в аспірантурі. Презентація спеціальності

Спеціальність «Колісні та гусеничні транспортні засоби»,
фахова орієнтація «Автомобілебудування»

Автомобілебудування є однією з найважливіших галузей промисловості кожної розвиненої країни. Воно стимулює металургійну, ливарну, сталепрокатну, гумовотехнічну, хімічну, верстатобудівну, електронну і електротехнічну та інші галузі, а також будівництво автомобільних доріг. Автомобілебудування України має багаторічну історію та досвід. І сьогодні, і у перспективі потрібні фахівці сучасного рівня підготовки, які забезпечуватимуть плідне функціонування цієї галузі, призначені для дослідницької, випробувальної, проектної, конструкторської, виробничо-технологічної та управлінської діяльності. Тому НТУ розпочав підготовку фахівців з автомобілебудування, перший випуск яких відбувся у 2000 р.

Випусковою кафедрою з даної спеціальності є кафедра «Автомобілі» – одна з найстаріших в університеті. Майже всі її викладачі – доктори і кандидати технічних наук, а створені на кафедрі наукові школи в галузі прохідності і спеціалізованого рухомого складу автотранспорту є провідними в Україні та широко відомі за кордоном.

У відповідності з освітньо-професійною програмою студенти вивчають фундаментальні, гуманітарні, професійно-орієнтовані та соціально-економічні дисципліни, які забезпечують ґрунтовну фахову підготовку, можливість наступного самостійного поглиблення професійних знань, сприяють розвитку широкої ерудиції і культури. Особлива увага приділяється освоєнню комп’ютерної техніки та застосуванню її при проектуванні. Практична підготовка студентів проходить в умовах професійної діяльності; під час практики можна оволодіти робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі. Студентів усіх курсів залучають до наукової роботи.

Випускники підготовлені до роботи на підприємствах і в організаціях, що здійснюють дослідження, проектування, виробництво, експлуатацію, ремонт, продаж автомобілів та їх причіпних ланок, інших транспортних машин і обладнання, їх механізмів і агрегатів, а також у закладах освіти.

Всі фахівці з автомобілебудування – випускники університету працюють за спеціальністю, обіймаючи посади інженера-конструктора автозаводу, проектної організації, інженера-механіка автотранспортного підприємства, експерта страхової агенції, викладача технікуму, референта комерційної фірми, менеджера станції технічного обслуговування та ін., а ті, хто виявив нахил до наукової діяльності, навчаються в аспірантурі. Презентація спеціальності

Напрям «Зварювання»
Спеціальність «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Сучасні транспортні засоби, зокрема автомобілі, повинні задовольняти широкий комплекс експлуатаційних, естетичних, економічних, технологічних та інших вимог, які визначаються системою показників якості машини у цілому, а також її механізмів, вузлів і окремих деталей. Ці показники у свою чергу залежать від властивостей поверхонь і деталей, які закладаються у процесі виготовлення, ремонту та відновлення транспортних засобів. Виходячи із все зростаючих потреб автомобілебудівної та авторемонтної галузей промисловості України у фахівцях з відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій, Національний транспортний університет готує фахівців даного профілю.

Кафедра «Виробництво, ремонт і матеріалознавство» є провідною і випусковою для них. Професорсько-викладацький склад кафедри відомий в Україні та за її межами в галузі ремонтного виробництва, матеріалознавства, зміцнюючих технологій, технології виробництва автомобілів і двигунів внутрішнього згорання тощо. Майже всі викладачі кафедри мають наукові ступені доктора або кандидата наук, вчені звання професора чи доцента.

Студенти поглиблено вивчають загальнотехнічні, фундаментальні дисципліни, такі як математика, креслення, фізика, хімія, матеріалознавство, цикл гуманітарних дисциплін, а також професійно орієнтовані дисципліни, зокрема інженерію поверхні, зварювання, ремонтне виробництво, зміцнюючі та комп’ютерні технології, економіку та управління виробництвом та інші сучасні дисципліни, що сприяє формуванню високо ерудованого та професійно підготовленого молодого спеціаліста. Кращі студенти мають широкі можливості для творчого зростання через магістратуру, аспірантуру, докторантуру.

Випускники університету зі спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» ґрунтовно підготовлені для роботи на підприємствах і фірмах автомобілебудівного, автотракторного та авторемонтного профілю, у науково-дослідних і навчальних закладах. Вони здатні проектувати процеси та обладнання за отриманою спеціальністю, а також проводити наукові дослідження.

Випускники останніх трьох років працюють за спеціальністю на посадах інженерів-технологів та інженерів-конструкторів авторемонтних заводів і автотранспортних підприємств, викладачів навчальних закладів ІІ рівня акредитації, менеджерів СТО та інших посадах, що відповідають їх кваліфікації. Презентація спеціальності

Спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Презентація спеціальності

Напрям «Професійна освіта (транспорт)»
Спеціальність «Професійна освіта (транспорт)»

У системі професійної освіти та вищих навчальних закладах І і ІІ рівня акредитації для викладання профільних загальнотехнічних і спеціальних дисциплін необхідні викладачі, які досконало знають зміст навчання, а також володіють принципами і методами навчальної та виховної роботи, тобто викладачі, що здобули комплексну – інженерну (відповідного профілю) і педагогічну освіту.

З 2003 р. Національний транспортний університет розпочав підготовку таких фахівців для викладацької діяльності у системі професійної освіти, вищих навчальних закладах І та ІІ рівня акредитації, а також інженерної, керівної, організаційної діяльності у сфері експлуатації автомобільного транспорту.

Передбачені навчальними планами дисципліни забезпечать фахову інженерну та педагогічну підготовку.

Випускники мають можливість працювати у технічних училищах, технікумах та ліцеях на посадах викладача загальнотехнічних дисциплін машинобудівного профілю, викладача спеціальних дисциплін автоексплуатаційного, авторемонтного та машинобудівного профілю, директора професійного навчального закладу, заступника директора з навчально-виховної роботи; у системі підвищення кваліфікації робітників професійно-технічної освіти (майстрів професійного навчання) на посадах викладача загальнотехнічних, психолого-педагогічних, методичних і спеціальних дисциплін, викладача-методиста; на автотранспортних і авторемонтних підприємствах та підприємствах технічного обслуговування автомобілів на посадах головного інженера, начальника технічного відділу, інженера-механіка, інженера-технолога, інженера-експлуатаційника з автомобільних перевезень, у відділах технічного навчання на посадах викладача (інструктора) професійної підготовки, соціального педагога. Презентація спеціальності

Напрям «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Транспортно-дорожній комплекс є одним з основних джерел забруднення навколишнього середовища. Сьогодні він потребує висококваліфікованих фахівців екологічного профілю, які могли б успішно вирішувати складні завдання щодо зменшення негативного впливу на довкілля як окремого автомобіля, автотранспортного підприємства чи ділянки дороги, так і автомобільно-дорожньої галузі загалом.

З 2003 року в Національному транспортному університеті ведеться підготовка фахівців-екологів для транспортно-дорожнього комплексу України. Випусковою є кафедра «Екологія та безпека життєдіяльності», викладачі якої мають великий науково-практичний досвід в галузі екології та безпеки життєдіяльності.

Професійна підготовка студентів базується на вивченні циклу спеціальних дисциплін, що розглядають екологічні аспекти виробництва, ремонту, експлуатації двигунів та автомобілів, будівництва та експлуатації автомобільних доріг та інших транспортних споруд, функціонування підприємств автомобільного транспорту і дорожнього господарства. Студенти вивчають прийоми й методи контролю, моделювання і прогнозування сучасного екологічного стану навколишнього середовища, питання управління в екологічній діяльності та економіки природокористування, методи захисту навколишнього середовища, утилізації та вторинного використання відходів виробництва.

У процесі навчання студенти одержують фундаментальну загальнотеоретичну підготовку з математики, фізики, хімії, біології, комп’ютерної та інженерної графіки, набувають навички використання комп'ютерної техніки у вирішенні екологічних завдань. Підготовка студентів до практичної діяльності забезпечується в лабораторіях загальної екології, двигунів, технічного обслуговування та ремонту автомобілів, паливо-мастильних матеріалів, автомобільних доріг, дорожньо-будівельних матеріалів тощо, оснащених сучасними приладами та обладнанням, що дозволяють оцінювати рівень токсичного, акустичного, вібраційного, теплового і радіаційного забруднення навколишнього середовища під впливом різних факторів, пов'язаних з функціонуванням транспортно-дорожнього комплексу.

Після закінчення університету випускники можуть працювати на підприємствах і в організаціях транспортно-дорожньої галузі, науково-дослідних інститутах, установах Міністерства інфраструктури України, Міністерства екології та природних ресурсів України та інших міністерств. За бажанням вони можуть також працевлаштовуватися в інших установах природоохоронного профілю екологами-експертами, екологами-аудиторами, екологами-інспекторами тощо, працювати викладачами екологічних дисциплін. Найбільш здібні мають можливість продовжити навчання в аспірантурі. Презентація спеціальності

Напрям «Дизайн»
Спеціальність «Дизайн промисловий» (автомобілебудування, тюнінг)

Дизайн (design) у перекладі з англійської означає зовнішній вигляд, виконання. В сучасних умовах інтенсивної конкуренції інноваційний та елегантний дизайн продукції може стати її значною перевагою. Також під дизайном розуміють проектну художньо-технічну діяльність з розробки промислових виробів, яка ґрунтується на принципах поєднання зручності, економічності та краси. Промисловий дизайн є прекрасною можливістю створити унікальний товар з високими споживчими властивостями та естетичними якостями і відкрити шлях до успіху товарам найрізноманітнішого призначення та походження.

Промисловий дизайнер – спеціаліст, який працює в галузі промислового дизайну, – забезпечує естетичне сприйняття виробу споживачами; відповідність візуальних характеристик продукції фірмовому стилю компанії; безпечне, просте та інтуїтивно зрозуміле користування виробом; високий рівень технологічності складання виробу та подальшого обслуговування; зменшення витрат на виготовлення виробу.

Аналіз попиту на промислових дизайнерів на ринку праці показав, що попит на таких фахівців значно перевищує пропозицію.

В автомобільній промисловості та транспортному машинобудуванні дизайн є найважливішим фактором комерційного успіху.

Виконання робіт з промислового дизайну потребує спеціальних знань та умінь. Майбутні фахівці з дизайну, яких з 2009 року готує Національний транспортний університет, вивчають гуманітарні та соціально-економічні дисципліни, дисципліни природничо-наукової і професійної та практичної підготовки, серед яких «Рисунок», «Академічний живопис», «Кольорознав-ство», «Нарисна геометрія, теорія тіней та перспективи», «Патентознавство», «Пластична анатомія», «Основи формоутворення», «Основи проектної графіки», «Інженерна графіка», «Технологія матеріалів», «Проектування», «Основи графічного дизайну», «Основи САПР», «Макетування», «Ергономіка», «Прикладна механіка», «Основи методики дизайну», «Основи композиції», «Скульптура». Випусковою визначено кафедру «Комп’ютерна, інженерна графіка та дизайн».

Випускники будуть підготовлені до вирішення на основі художньо-проектного, наукового та технічного підходів всіх задач промислового дизайну: розробки концепції продукції, 2D та 3D візуалізації та ескізування, конструювання, твердотільного моделювання, розробки конструкторської документації, виготовлення макетів і прототипів, а також визначення конкурентних переваг продукції.

Фахівець зможе реалізувати свої професійні можливості в різних галузях господарства України та інших країн, працюючи на виробничих підприємствах, у конструкторських бюро та проектних організаціях різних форм власності або займаючись індивідуальною практикою. Машинобудівні підприємства України відчувають потребу у фахівцях з промислового дизайну, особливо в галузі автомобілебудування, а також тюнінгу та переобладнання автомобілів. Про це свідчить тісна співпраця між Національним транспортним університетом та такими організаціями, як ДП «ДержавтотрансНДІпроект», корпорацією «Укравто», концерном «НІКО», компанією «Єврокар», компанією «РЕНО Україна», для яких університет готує фахівців з автомобілебудування і які звертаються з запитами про підготовку для них фахівців з автомобільного дизайну. Презентація спеціальності

Напрям «Будівництво»
Спеціальність «Автомобільні дороги і аеродроми»

Автомобільні дороги – це артерії країни. Від надійного їх функціонування залежить здоров’я її економіки. Тому спеціальність «Автомобільні дороги і аеродроми» завжди була, є та буде актуальною для держави.

Підготовку фахівців з цієї спеціальності у Київському автомобільно-дорожньому інституті, теперішньому Національному транспортному університеті, започатковано у листопаді 1944 р.

Спеціальність «Автомобільні дороги і аеродроми»,
спеціалізація «Автомобільні дороги і аеродроми»

Випускники університету за цією спеціалізацією – фахівці широкого профілю. Вони можуть займатися самостійною інженерною, дослідницькою, керівною і організаційною діяльністю у сфері транспортного будівництва районного, обласного та державного рівнів, працювати в області вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і магістралей, міських, сільськогосподарських, промислових, кар’єрних, лісовозних доріг та інших транспортних споруд, у проектних, дорожньо-експлуатаційних і будівельних організаціях та науково-дослідних інститутах. На 4-ому курсі проводиться перерозподіл студентів спеціалізації на дві: «Автомобільні дороги і аеродроми» і «Експлуатація автомобільних доріг і організація дорожнього руху». Випускники за другою спеціалізацією можуть працювати у службах державної автоінспекції та дорожнього нагляду ДАІ.

Студенти вивчають математику, фізику, теоретичну та будівельну механіку, будівельні конструкції, інженерну геодезію, комп’ютерну графіку, основи екології, соціологію, основи права, українську та зарубіжну культуру, методи вишукувань автомобільних доріг, автоматизованого проектування транспортних споруд за допомогою ЕОМ і матеріалів аерофотозйомок, методи випробувань, діагностики та оцінки стану доріг, методи організації та засоби забезпечення безпеки дорожнього руху, дорожньо-будівельні матеріали, технологію, організацію та механізацію будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг, будівель і споруд дорожнього сервісу, а також сучасну техніку, економіку та організацію виробництва, маркетинг, менеджмент, основи бухгалтерської справи. Випускові кафедри – «Будівництво і експлуатація доріг» та «Проектування доріг».

Навчальні практики студенти проходять на базі спортивно-оздоровчого табору університету, розташованого в мальовничому урочищі р. Козинки в с. Плюти. Базами виробничих практик студентів є будівельні та дорожньо-експлуатаційні організації всіх областей України, проектні та науково-дослідні інститути, в яких є можливість ознайомитися з прогресивними формами організації дорожньо-будівельних і експлуатаційних робіт та управління ними.

Бажаючі студенти можуть займатися під керівництвом академіків, професорів, доцентів науковою роботою, виступати на щорічних конференціях професорсько-викладацького складу і студентів університету і у такий спосіб поглибити свої знання в галузі транспортного будівництва. Презентація спеціальності

Спеціальність «Автомобільні дороги і аеродроми»,
спеціалізація «Будівництво та експлуатація аеродромів»

Авіаційний транспорт є важливою складовою транспортно-дорожнього комплексу України. Основою експлуатації авіації є ефективно функціонуючі аеродроми – ділянки землі з розташованими на них будинками, спорудами та устаткуванням, призначені для зльоту, посадки, руління і стоянки повітряних суден. Про необхідність мати достатню кількість висококваліфікованих фахівців в області проектування, будівництва, експлуатації і ремонту аеродромів свідчить той факт, що на території України знаходиться понад 35 аеродромів. У світлі сучасних і перспективних потреб нашої держави у спеціалістах цього профілю Національний транспортний університет з 2003 р. відкрив набір студентів на спеціальність «Автомобільні дороги і аеродроми» за спеціалізацією «Будівництво та експлуатація аеродромів».

Випускники за цією спеціалізацією будуть спеціалістами широкого профілю, призначеними для самостійної інженерної, дослідницької, керівної і організаційної діяльності у сфері транспортного будівництва. Вони зможуть працювати в області вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації аеродромів та автомобільних доріг і підходів до аеропортів.

Випусковою кафедрою зі спеціалізації є кафедра «Аеропорти». Більшість її викладачів – доктори і кандидати технічних наук, які мають значний досвід викладацької, виробничої і наукової роботи у відповідному напрямку.

Дисципліни, що вивчатимуть студенти, починаючи зі вступу у спеціальність і до дипломного проектування (наприклад, транспортна географія, генеральне планування аеродромів, механізація й автоматизація виробничих процесів аеропортів, електро- і світлотехнічне устаткування аеропортів та багато інших) забезпечать підготовку і атестацію фахівців, здатних до вирішення практично всіх задач, що виникають при проектуванні, будівництві, експлуатації та реконструкції аеродромів, їх об'єктів і споруд. Презентація спеціальності

Спеціальність «Мости і транспортні тунелі»

Будівництво мостів, транспортних тунелів і метрополітенів дуже важливе для створення транспортної мережі країни в цілому та великих міст зокрема. Національний транспортний університет (колишній Київський автомобільно-дорожній інститут) понад шістдесят років готує фахівців зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі». Перший випуск інженерів-мостовиків відбувся у 1948 р. Переважна більшість керівного складу галузі як в Україні, так і в країнах близького зарубіжжя є випускниками нашого навчального закладу.

Випусковою кафедрою зі спеціальності є кафедра «Мости та тунелі». Майже всі її викладачі мають наукові ступені і звання, у складі кафедри чотири професори і доктори наук. Наукові школи, створені на кафедрі, є провідними в Україні та добре відомі за її межами.

Рівень підготовки фахівців відповідає сучасним вимогам. Навчальні дисципліни, які вивчають студенти, формують випускників не тільки як кваліфікованих фахівців, а і як різностороннє освічених та культурних людей. Приділяється належна увага освоєнню та застосуванню комп’ютерних технологій у проектуванні і управлінні будівництвом мостів і тунелів. Студенти знайомляться з сучасними нормами проектування і будівництва транспортних споруд, отримують ґрунтовну підготовку з економіки будівництва, беруть участь у науковій роботі кафедри.

Фахівці зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі» підготовлені до вирішення всіх питань, пов’язаних з проектуванням, будівництвом, утриманням, ремонтом та реконструкцією транспортних споруд і відповідно до цього можуть працювати на підприємствах і в організаціях, що здійснюють інженерно-технічні вишукування трас мостових переходів і тунельних пересічень, проектування конструкцій і технологій, будівництво, ремонт і реконструкцію, поточне утримання і експлуатацію, обстеження і випробування транспортних споруд і наукові дослідження у відповідних напрямках.

Після закінчення університету фахівець може займати первинні посади інженера заводської, будівельної чи науково-дослідної лабораторії або вишукувальної партії; геодезиста, маркшейдера, гідрометриста, інженера-проектувальника проектувальних, інжинірінгових та консалтінгових організацій, майстра виробничої дільниці при зведенні, експлуатації та відновленні транспортних споруд, інженера виробничо-технічних відділів будівельних та експлуатаційних транспортних організацій, інженера-технолога, інспектора з контролю якості, референта з маркетингу, рекламного агента ринкових та інвестиційних структур транспортного профілю, викладача професійно-технічних та вищих закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації тощо. Презентація спеціальності

Спеціальність «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Вирішення актуальних проблем транспортного комплексу України неможливе без фахівців з питань технологій виробництва дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, здатних на високому професійному рівні впроваджувати сучасні матеріали та передові технології. Національний транспортний університет – єдиний вищий навчальний заклад в Україні і в близькому зарубіжжі, який готує фахівців такого профілю. Випусковою кафедрою є кафедра «Дорожньо-будівельні матеріали та хімія».

Студенти вивчають фундаментальні (математику, фізику, фізичну і органічну хімію та ін.) і професійно орієнтовані (будівельне матеріало-знавство, метрологію і стандартизацію, автоматизацію виробничих процесів на підприємствах будіндустрії, фізико-хімічні методи досліджень будівельних матеріалів, технологію виготовлення будівельних матеріалів та ін.) дисцип¬ліни, а також маркетинг, менеджмент, основи бухгалтерської справи. Велика увага приділяється іноземній мові, основам екології, методам наукових досліджень, інформаційним технологіям, соціології, основам права: ці знання необхідні сьогодні для того, щоб бути професіоналом високого класу.

Студентам надається можливість під час навчання в університеті отримати робітничу професію муляра, плиточника, лаборанта будівельної лабораторії, оператора ПЕОМ тощо.

Навчальна практика проводиться на базі спортивно-оздоровчого табору університету на р. Козинка в с. Плюти, де студенти мають змогу також оздоровитися і відпочити, а виробнича практика – на кращих виробничих підприємствах будівельної індустрії, у науково-дослідних та проектних установах в Україні та за кордоном.

Студенти можуть поглиблювати свої знання, беручи участь у семінарах, конференціях, науково-дослідній роботі під керівництвом кваліфікованих спеціалістів.

Випускники університету будуть підготовлені до професійної діяльності на посадах технологів, працівників лабораторій, постачальних підрозділів, контролюючих органів, референтів з маркетингу при організації будівництва, виготовленні будівельних матеріалів та конструкцій, проектуванні, будівництві та експлуатації транспортних об`єктів та при контролі якості на всіх етапах виробництва. Випускники, які матимуть високі показники в навчанні та досягнення в науковій роботі, зможуть навчатися в аспірантурі. Презентація спеціальності

Напрям «Геодезія, картографія та землеустрій»
Спеціальність «Геодезія»

На всій території нашої держави – від міських конгломератів до маленьких сільських господарств – скрізь іде будівництво. Будівництво доріг, мостів, ліній метрополітену, будівництво цивільне та промислове, землевпоряджувальні роботи – у всій цій діяльності необхідна участь геодезиста. Будь-яке нове будівництво починається саме з геодезичних робіт.

Професія геодезиста вимагає точності, просторового та математичного мислення. Використання автоматизованих методів роботи дуже змінило традиційну технологію геодезичної праці. На теперішній час це комп’ютеризована, високоінтелектуальна галузь, яка тісно пов’язана з геоінформаційними системами. З метою підготовки для неї фахівців, здатних кваліфіковано виконувати професійні та соціально-виробничі задачі діяльності, з 2009 року в НТУ здійснюється набір на навчання за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій», а з 2014 року – за спеціальністю «Геодезія».

Зміст підготовки фахівців відповідає сучасним вимогам. Студенти вивчають такі дисципліни, як математичні методи і моделі, інформатика і програмування, вища геодезія, супутникова геодезія, фотограмметрія та дистанційне зондування, GPS-технології, основи землевпорядкування і кадастру. Випускники будуть підготовлені до вирішення всіх питань, пов’язаних з проектуванням та будівництвом транспортної мережі, цивільного та промислового комплексу.

Після закінчення університету фахівець зможе виконувати таку професійну роботу: знімальні роботи зі складанням топографічних карт і планів; знімальні роботи, пов’язані з веденням земельного кадастру; картографічні роботи та збирання географічних даних, включаючи використання аерофотозйомки; знімальні роботи в промисловості та будівництві; знімальні роботи в транспортній мережі; моніторинг, економіка і правова оцінка земель і нерухомості.

Всі випускники матимуть широкі можливості працевлаштування як в проектних інститутах, так і на будівництві на посадах інженера-геодезиста; аерофотогеодезиста. Презентація спеціальності

Напрям підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій»
Спеціальність «Оцінка землі та нерухомого майна»Презентація спеціальності Напрям «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
Спеціальність «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)»,
спеціалізація «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

Організація перевезень пасажирів і вантажів є визначальною діяльністю на транспорті. Для її здійснення необхідні фахівці широкого профілю, підготовлені до самостійної інженерної, дослідницької, керівної і організаційної роботи у сфері транспортних технологій з метою забезпечення раціональної організації та управління транспортними процесами, організації систем управління та їх вдосконалення у відповідності до тенденцій технічного прогресу і соціально-економічного розвитку. Такими фахівцями, яких готують вже багато років в університеті, є його випускники за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)» зі спеціалізацією «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті».

Випусковою кафедрою з цієї спеціалізації є кафедра «Транспортні технології». Наукові школи кафедри з транспортних технологій мають широке визнання в Україні та за кордоном.

Студенти одержують фундаментальну підготовку з математики, фізики, інженерної та комп`ютерної графіки, вивчають, у відповідності з сучасними вимогами до спеціаліста в галузі транспортних технологій, основи екології, мікроекономіку, соціологію, основи права, українську та зарубіжну культуру, основи маркетингу та менеджменту, логістику, основи підприємництва, транспортно-експедиційну роботу, транспортне право, економіку перевезень, інформаційні технології при управлінні перевезеннями, основи аудиту. Спеціальна підготовка протягом останнього року навчання доповнюється вивченням проектного аналізу, ділової іноземної мови, економіки підприємств, взаємодії видів транспорту.

Студенти проходять практику на передових автотранспортних підприємствах та у транспортно-експедиторських організаціях, де вивчають прогресивні форми організації та управління пасажирськими і вантажними перевезеннями.

При бажанні студенти поглиблюють свої знання в галузі організації та управління перевізним процесом, беручи участь у науковій роботі та конференціях професорсько-викладацького складу і студентів університету.

Випускники можуть працювати на транспортно-експлуатаційних підприємствах, в організаціях транспортного комплексу різних форм власності, на фірмах, що займаються організацією та здійсненням автомобільних перевезень, у термінальних системах, на вантажних та пасажирських станціях, у фірмових та ділерських центрах автомобільних компаній і заводів, у транспортних відділах муніципальних установ, у проектних і науково-дослідних інститутах і підприємствах. Презентація спеціальності

Спеціальність «Організація перевезень і управління
на транспорті (автомобільний транспорт)»,
спеціалізація «Організація міжнародних перевезень»

Зважаючи на зростаючу в сучасних умовах потребу у фахівцях з організації міжнародних перевезень, в Україні з 1995 р. запроваджена їх підготовка. З того ж часу в НТУ готують фахівців за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)» зі спеціалізацією «Організація міжнародних перевезень», які зможуть вирішувати питання ефективного використання рухомого складу з урахуванням міжнародних норм та правил перевезень вантажів, формування раціональних схем та методів перевезень, комплексного управління і координації робіт усіх видів транспорту при міжнародних перевезеннях.

Випусковою кафедрою зі спеціалізації є кафедра «Міжнародні перевезення та митний контроль».

У спеціальній підготовці студентів значне місце займає вивчення міжнародних транспортних організацій і транспортного права, зарубіжної транспортної географії, комерційної роботи на транспорті, інформаційної технології при управлінні міжнародними перевезеннями, митних операцій, зовнішньоторговельних операцій, економіки міжнародних перевезень, економічних зв`язків та зовнішньоекономічної діяльності, проектного аналізу, ділової іноземної мови, логістики, взаємодії видів транспорту.

Таким чином, студентам надається можливість отримати поглиблені знання в галузі зовнішньоекономічної діяльності, митних операцій, митно-тарифного регулювання, особливостей організації міжнародних перевезень вантажів і пасажирів та транспортно-експедиторської діяльності, страхування, оформлення документації, щоб згодом, працюючи на транспортних і транспортно-експедиційних підприємствах і фірмах, у службах експлуатації, комерційної роботи та маркетингу, а також у транспортних вузлах, випускники ефективно виконували функції згідно спеціалізації. Презентація спеціальності

Спеціальність «Організація перевезень і управління
на транспорті (автомобільний транспорт)»,
спеціалізація «Організація митного контролю на транспорті»

У сучасних умовах суттєво зростає потреба у фахівцях, що забезпечують митний контроль на транспорті. Починаючи з 1998 р. в університеті ведеться цілеспрямована підготовка таких фахівців за спеціалізацією «Організація митного контролю на транспорті». Основний напрямок їх професійної діяльності – раціональна організація та управління автомобільними вантажними і пасажирськими перевезеннями на митницях.

Випусковою зі спеціалізації є кафедра «Міжнародні перевезення та митний контроль».

Необхідних спеціальних знань студенти набувають, вивчаючи основи зовнішньоекономічних зв`язків, комерційну роботу на транспорті, транспорт¬но-експедиційну роботу, митні операції, економічні зв`язки та зовнішньо¬економічну діяльність, економіку міжнародних перевезень, митно-тарифне регулювання, товарознавство та експертизу в митній справі, митну справу, митну статистику, митний кодекс, транспортні тарифи, транспортне право.

В результаті випускники університету за цією спеціалізацією отримують додаткову підготовку, що надає їм можливість працювати на транспортних митницях, вантажних та пасажирських станціях, на фірмах, що займаються організацією та здійсненням автомобільних міжнародних перевезень, у термінальних системах та транспортних підрозділах підприємств. Презентація спеціальності

Спеціальність «Організація і регулювання дорожнього руху»

Інженерне забезпечення організації дорожнього руху – важлива складова функціонування автомобільного транспорту. Тому вже тривалий час в університеті ведеться підготовка фахівців зі спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху». Це – фахівці широкого профілю, призначені для самостійної інженерної, дослідницької, керівної і організаційної діяльності у сфері транспортних технологій. Їх професійна робота полягає в основному у забезпеченні раціональної організації транспортних процесів та їх регулювання. Випусковою кафедрою зі спеціальності є кафедра «Транспортні системи та безпека дорожнього руху».

Студентам викладають цикли фундаментальних, гуманітарних, соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін, серед яких іноземна мова, основи економічної теорії, основи права, основи маркетингу та менеджменту, мікроекономіка, технічні засоби організації дорожнього руху, організація дорожнього руху, транспортне планування міст, правове регулювання дорожнього руху, нормативні основи служби ДАІ, безпека транспортних засобів, експертиза ДТП, екологічні характеристики схем організації дорожнього руху, безпека руху в автотранспортних підприємствах, інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху. Спеціальна підготовка на старших курсах враховує різноманітні види діяльності за фахом.

Студенти проходять практику в різних підрозділах служби ДАІ, під час якої вивчають існуючі прогресивні методи організації та регулювання дорожнього руху.

Великі можливості у студентів, які мають нахил до науково-дослідницької роботи. Вони виконують дослідження під керівництвом професорів випускової кафедри, беруть участь у щорічних наукових конференціях та студентських олімпіадах.

Випускники університету за цією спеціальністю можуть працювати у проектних організаціях, місцевих державних адміністраціях, державних автомобільних інспекціях МВС України (офіцерський склад) та інших органах державного контролю на транспорті, а також у структурних підрозділах різних підприємств, що відповідають за безпеку руху належних їм автомобільних транспортних засобів.

Спеціальність «Транспортні системи»,
спеціалізації «Транспортні системи міст» та «Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління»

Презентація спеціалізації "Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління"
Презентація спеціалізації "Транспортні системи міст"
Випускники університету за спеціальністю «Транспортні системи» – фахівці широкого профілю, призначені для самостійної інженерної, дослідницької, керівної і організаційної роботи у сфері транспортних технологій. Основний напрямок їх професійної діяльності – транспортні системи. Зокрема, діяльність фахівців, підготовлених за спеціалізацією «Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління», передбачає забезпечення раціональної організації та управління автомобільними вантажними перевезеннями, ефективного формування раціональних транспортних систем та методів вантажних перевезень, використання рухомого складу з урахуванням норм та правил перевезень вантажів, комплексне управління і координацію робіт усіх видів вантажного транспорту. Випусковою кафедрою зі спеціальності є кафедра «Транспортні системи та безпека дорожнього руху».

Фундаментальна підготовка студентів включає вивчення математики, фізики, інженерної та комп`ютерної графіки. Сучасні вимоги до спеціаліста в галузі транспортних технологій визначили викладання основ екології, мікроекономіки, основ підприємництва, соціології, основ права, української та зарубіжної культури, ділової іноземної мови.

До циклів соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін, які вивчають студенти, входять основи економічної теорії, комп`ютерна техніка та програмування, основи теорії систем та системного аналізу, основи теорії транс¬портних процесів та систем, основи зовнішньоекономічних зв`язків, логістика, транспортне право, організація дорожнього руху, транспортна психологія, технічні засоби організації дорожнього руху, автоматизовані системи управління дорожнім рухом, безпека руху в автотранспортних підприємствах, основи аудиту, фінансовий менеджмент, соціально-економічні проблеми транспорту.

Для спеціалізації «Транспортні системи міст» є вельми важливим вивчення основ маркетингу та менеджменту транспортних систем міст, екологічних характеристик транспортних систем міст, транспортного планування міст, систем міського транспорту, міського наземного транспорту, організації та управління міськими пасажирськими та вантажними перевезеннями, економіки міських перевезень та організації дорожнього руху. Студенти, які навчаються за спеціалізацією «Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління», поглиблюють свої знання у галузі вантажних перевезень, вивчаючи організацію вантажних перевезень, комерційну роботу на транспорті, транспортно-експедиційну роботу, інформаційні технології при управлінні вантажними перевезеннями, економіку вантажних перевезень, промисловий транспорт. Під час практики на передових автотранспортних підприємствах та у транспортно-експедиторських організаціях студенти вивчають прогресивні форми організації та управління пасажирськими і вантажними перевезеннями.

Випускники можуть працювати на транспортно-експлуатаційних підприємствах та фірмах, в організаціях транспортного комплексу різних форм власності, на фірмах, що займаються організацією вантажних та пасажирських перевезень, у термінальних системах, на вантажних і пасажирських станціях, у місцевих державних адміністраціях, на автотранспортних митницях, у проектних і науково-дослідних інститутах та на підприємствах. Презентація спеціальності

Напрям «Комп’ютерні науки»
Спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології»

Перехід економіки України на ринкові відносини висуває підвищені вимоги до транспортного комплексу, пов’язані з інформаційним забезпе-ченням виробництва і управління на всіх рівнях. Для багатофункціональних об’єктів управління, до яких відносяться підприємства, організації і установи транспортного комплексу, впровадження сучасних систем організаційного управління (СОУ) означає розробку перспективних проектів, у яких повинні використовуватися найновіші досягнення в області оптимального управління з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Фахівцям зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» під силу виконувати роботи з проектування, впровадження і супроводження функціонування комп’ютерних технологій та інформаційних систем на підприємствах і в організаціях транспортного комплексу та різних галузей господарства України. Сучасні високі інформаційні технології вкрай важливі для транспортної галузі, де діють системи диспетчерського управління рухом транспортних засобів, навігаційні супутникові системи, діагностичні системи стану транспортних засобів, автоматизовані склади запасних частин, автоматизовані інформаційні системи продажу квитків тощо.

Випусковою кафедрою з цієї спеціальності є кафедра «Інформаційні системи і технології». На кафедрі працюють викладачі високої кваліфікації, доктори та кандидати наук. Співробітники кафедри мають великий досвід створення інформаційних систем на транспорті та їх впровадження в багатьох містах України.

При кафедрі функціонують комп’ютерні класи з мультимедійним обладнанням, які підключені до єдиної інтегрованої мережі НТУ, а також мають вихід в INTERNET.

Студенти під час навчання отримають глибокі знання з вищої математики, фізики, основ програмування і алгоритмічних мов, проектування баз даних та знань, створення інформаційних систем, розробки пакетів прикладних програм тощо. Студенти, що виявлять здібності до наукової роботи, зможуть продовжити навчання в аспірантурі та виконувати дослідження під керівництвом провідних професорів і доцентів кафедри «Інформаційні системи і технології».

По закінченню навчання випускник зможе обіймати такі первинні посади: інженер з програмного забезпечення та застосування комп’ютерів, інженер-програміст, прикладний програміст; а після надбання практичного досвіду – посаду інженера-системотехніка та аналітика комп’ютерних систем. Презентація спеціальності

Спеціальність «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг»

Охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки як важливої складової національної та глобальної безпеки – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку.

В Україні розроблені «Основні напрямки державної екологічної політики» та підписано ряд міжнародних конвенцій, які визначають цілі та пріоритетні задачі охорони навколишнього середовища і механізми їх реалізації. Розв’язок цих задач неможливий без еколого-економічного моніторингу, який передбачає взаємо узгоджені економічне планування та екологічну оцінку робіт, а також моделювання сценаріїв розвитку ситуацій. Для роботи у сфері екології та природоохоронної діяльності країні потрібні фахівці, які забезпечать аналіз та створення складних еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем і керування ними на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій, у тому числі формування системи заходів з нейтралізації негативних наслідків екологічних забруднень (зокрема і в транспортній галузі). Фундаментом підготовки таких фахівців мають бути знання з економіки, екології та сучасних інформаційних систем.

У 2013 році в НТУ відкрито магістерську підготовку за спеціальністю «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» на основі бакалаврата напряму «Комп’ютерні науки». Випусковою визначено кафедру «Інформаційні системи і технології». Основними навчальними дисциплінами будуть «Основи еколого-економічного моніторингу», «ГІС в задачах моніторингу», «Комп'ютерне моделювання еколого-економічних процесів», «ГІС в управлінні територіями», «Управління екологічними проектами», «Транспортно-навігаційні ГІС», «Проектування інформаційних управляючих та інтелектуальних систем», «Cаse-технології», «Інтегровані системи моніторингу», «Проектування інформаційних систем комп'ютерного моніторингу», «Оптимізація систем моніторингу».

Магістр з комп’ютерного еколого-економічного моніторингу – це в першу чергу програміст високого рівня кваліфікації, що додатково здобув навички проектування спеціалізованих інформаційних систем еколого-економічного моніторингу (у тому числі в транспортній галузі), планування технічних систем захисту оточуючого середовища та економічного аналізу вартості їх впровадження, а також володіє методами екологічної оптимізації виробництва. Він зможе оцінювати екологічні наслідки масштабних науково-технічних та технологічних програм; виконувати економічне обґрунтування інвестування в екологічні охоронні проекти з використанням комп'ютерних технологій; створювати та експлуатувати геоінформаційні системи із застосуванням сучасних програмно-технічних комплексів; накопичувати та обробляти взаємодіючі потоки даних геоінформаційних систем на основі різноманітних моделей моніторингу.

Випускники зможуть працювати на посадах адміністратора інформаційних систем, розробника інформаційних систем та моделюючих комплексів, провідного спеціаліста структурних підрозділів на підприємствах та в організаціях для проведення екологічного моніторингу, менеджера проектів, адміністратора інформаційних та комп’ютерних мереж, аналітика комп’ютерних систем еколого-економічного моніторингу, адміністратора баз даних, викладача вищого навчального закладу, наукового співробітника. Презентація спеціальності

Напрям «Філологія»
Спеціальність «Переклад» (технічний)

Розширення міжнародної співпраці, стабільні контакти з зарубіжними партнерами, збільшення потоку туристів із країн Західної і Центральної Європи вимагають професійного спілкування при веденні ділових переговорів, висококваліфікованого перекладу технічної та економічної документації, що зумовлює потребу у фахівцях з перекладу, які б вільно володіли іноземними мовами і сприяли налагодженню партнерських стосунків із зарубіжними інвесторами та підприємствами у транспортно-дорожньому комплексі, забезпеченню підтримки і захисту інтересів України в цій галузі.

З 2009 року в Національному транспортному університеті ведеться підготовка фахівців-перекладачів для транспортно-дорожнього комплексу України. Випусковою є кафедра іноземної філології та перекладу, більшість викладачів якої мають науковий ступінь кандидата наук та вчене звання доцента.

У процесі навчання студенти одержуватимуть фундаментальну загальнотеоретичну підготовку з української, англійської та німецької мов. Професійна підготовка студентів базується на вивченні циклу спеціальних дисциплін. Студенти вивчатимуть мову поаспектно: фонетичний курс, практичний курс та граматичний курс двох іноземних мов протягом перших двох років навчання. З другого курсу додаються спеціалізовані мовні дисципліни, такі, як термінологія іноземної мови (англійська/німецька), практика перекладу (усного та письмового) з основної іноземної мови, стилістика іноземної мови, історія мови, порівняльна лексикологія, порівняльна граматика англійської та української мов. Студенти вивчатимуть прийоми і методи перекладу в галузі економіки, менеджменту та права, автоматизованого перекладу; основи організації міжнародних перевезень, митного контролю, дорожнього руху. За бажанням студенти можуть вивчати методику викладання іноземної мови, що дасть їм можливість після закінчення університету працювати вчителями іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах.

Після закінчення університету випускники отримують кваліфікацію «референт-перекладач» з узагальненим об’єктом діяльності: письмова та усна комунікація; інформація в різних галузях науки, техніки, економіки, культури; переклад різноманітних за змістом та жанром текстів іноземною та державною мовами. Випускники можуть працювати на підприємствах і в організаціях транспортно-дорожньої галузі, науково-дослідних інститутах, установах Міністерства інфраструктури України. Вони можуть також працевлаштовуватися в інших установах перекладачами, гідами-перекладачами, перекладачами науково-технічної літератури, редакторами-перекладачами, референтами. Презентація спеціальності

Напрям «Документознавство та інформаційна діяльність»

Становлення і розвиток документознавства та інформаційної діяльності є складовою програм реформування і стратегічного розвитку суспільства в Україні. Сьогодні відбувається модернізація систем документообігу в різних сферах суспільного життя. У сучасних умовах широкого застосування інформатизації та інформаційних технологій в управлінні, виробництві, науці, освіті, культурі, комерції професійна діяльність у галузі документознавства та інформації набуває особливої соціальної ваги. Тому гостро постала потреба у висококваліфікованих фахівцях, здатних забезпечувати організацію збирання, зберігання, перетворення, використання та розповсюдження інформації, вирішуючи задачі як з документознавства, так і з інформаційних технологій у документознавстві.

На підготовку саме таких фахівців спрямоване навчання за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність», започатковане в НТУ з 2013 року. Випусковою кафедрою для напряму визначено кафедру «Інформаційні системи і технології».

У фаховій підготовці основними навчальними дисциплінами будуть: «Документознавство», «Лінгвістичні основи документознавства (в т.ч. стилістика і редагування)», «Архівознавство», «Патентознавство», «Комп'ютерні технології документознавства», «Комп'ютерні мережі та телекомунікації», «Організація та управління базами даних», «Прикладне програмне забезпечення», «Електронний документообіг», «Інтернет-технології та ресурси», «Математичні основи інформаційної діяльності», «Аналітико-синтетична переробка документної інформації» «Інформаційно-аналітична діяльність», «Теорія і практика референтської діяльності», «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг», «Інформаційний менеджмент», «Системний аналіз інформаційних процесів», «Організація діяльності інформаційних установ», «Управлінське документознавство», «Державне управління», «Документаційне забезпечення діяльності установ», «Стандартизація та сертифікація».

Випускники – фахівці-документознавці, інженери з науково-технічної інформації зможуть працювати на підприємствах та в організаціях різних форм власності, у державних та адміністративних органах влади, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, архівах, установах соціальної сфери, комерційних організаціях, громадських та політичних організаціях, надавати відповідну підтримку інформаційним та культурним службам, та обіймати посади менеджера з інформації; фахівця-статистика; фахівця державної служби; наукового співробітника (бібліотечна справа, науково-технічна інформація, архівна справа, музеєзнавство та ін.); архіваріуса та зберігача фондів та бібліотек; бібліотекаря; фахівця у галузі науково-технічної інформації та кінопрограм; помічника керівника підприємства, установи, організації, виробничих та інших підрозділів; помічника нотаріуса; організатора діловодства (у державних установах, на підприємствах різних галузей економічної діяльності, у системі судочинства); інспектора з ліцензій; начальника відділу (реклами, зв'язків з громадськістю); референта; викладача вищого навчального закладу. Презентація спеціальності

Напрям «Міжнародна економіка»
Спеціальність «Міжнародна економіка»

Інтеграція України у світове суспільство та вступ до СОТ вимагають вирішення на сучасному рівні широкого спектра економічних проблем, пов’язаних з інфраструктурою світового ринкового господарства і, в першу чергу, її матеріально-технічної бази, важливою складовою якої є транспорт. Для цього державі потрібні кваліфіковані компетентні фахівці.

Тому з 2009 року в НТУ започатковано підготовку фахівців з міжнародної економіки, які будуть здатні виконувати адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу щодо налагодження і розвитку міжнародної економічної діяльності у сферах бізнесу, освіти, науки, державного управління, фінансів, банківської справи, міжнародних економічних зв’язків.

Випусковою кафедрою для напряму та спеціальності «Міжнародна економіка» є кафедра «Економіка». Серед викладачів кафедри доктори та кандидати наук, професори та доценти з практичним досвідом роботи за кордоном, провідні фахівці транспортної галузі України. Викладачі кафедри – фахівці відповідних науково-педагогічних спеціальностей, які мають досвід роботи у вищому навчальному закладі, стаж практичної роботи, базову освіту, яка відповідає дисципліні, що викладається. Викладання дисциплін проводиться з урахуванням попередньої діяльності викладачів, їх спеціалізації, інтересів та напрямів наукових досліджень. Викладачі, що працюють за сумісництвом, – це провідні спеціалісти, практичні працівники сфери надання економічних послуг, народногосподарських ланок, підприємницьких та контролюючих структур регіону. Кафедра успішно інтегрується в європейську систему освіти на засадах Болонської декларації.

Рівень підготовки фахівців відповідатиме сучасним вимогам. Підготовка базується на глибокому вивченні фундаментальних економічних наук, а також економіки підприємства, міжнародної економіки, міжнародного менеджменту та маркетингу, міжнародних фінансів. Передбачається формування практичних навичок прийняття управлінських рішень в сфері зовнішньоекономічної діяльності, розбудови міжнародних транспортних коридорів, організації міжнародних перевезень. Зміст навчання забезпечить професійне становлення фахівця з міжнародної економіки, його подальший саморозвиток, актуалізацію знань, сприятиме підвищенню рівня ерудиції та культури.

Випускники НТУ за спеціальністю «Міжнародна економіка» стануть конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці України. Вони зможуть виконувати професійні функції за одним або декількома видами економічної діяльності у сфері державного управління, зокрема у таких державних установах та службах, як Державне казначейство України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України тощо, Державна податкова служба України, Контрольно ревізійне управління України, Державна митна служба України, в економічних та фінансових службах виробничих та торгових підприємств різних форм власності і видів діяльності, у банках, страхових та інвестиційних компаніях, аудиторських та ріелторських фірмах, сфері обслуговування та туристичному бізнесі, а також в інших структурах, функціонування яких пов’язано з зовнішньоекономічною діяльністю. Презентація спеціальності

Напрям «Економіка підприємства»
Спеціальність «Економіка підприємства»

Економічна незалежність і суверенітет України вимагають сьогодні швидкого вирішення значних економічних, науково-технічних, виробничих і соціальних проблем. У світі сучасних та перспективних потреб нашої країни у кваліфікованих економістах університет готує фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства».

Випусковою кафедрою з цієї спеціальності є кафедра «Економіка». Серед викладачів кафедри – доктори та кандидати наук, провідні спеціалісти в галузі економіки транспорту.

Зміст навчання забезпечує професійне становлення фахівця з економіки, його подальший саморозвиток, актуалізацію знань, сприяє підвищенню рівня ерудиції та культури. Особливу увагу приділено освоєнню сучасних інформаційних технологій і комп’ютерної техніки та використанню їх для управління економічними процесами на підприємствах транспорту – планування і аналізу виробничо-господарської діяльності та розробки фінансових стратегій.

Фахівці з економіки підприємства, що закінчують НТУ, підготовлені до вирішення всіх питань, пов’язаних з організацією виробничо-фінансової діяльності підприємства, плануванням, аналізом, бухгалтерським обліком, аудитом тощо, і у відповідності з цим можуть працювати на підприємствах транспорту та інших галузей господарства країни, у закладах освіти, банківських установах та ін. Презентація спеціальності

Напрям «Фінанси і кредит»
Спеціальність «Фінанси і кредит»

Ринкова трансформація економіки України висунула нові вимоги до організації виробничого процесу, значно підвищила роль фінансової складової в його реалізації. Тому потрібні кваліфіковані фахівці, які володіють сучасними методами фінансового планування і регулювання результатів діяльності організацій, підприємств. Виходячи з цього в Національному транспортному університеті у 2005 році була відкрита відповідна спеціальність, випусковою з якої є кафедра «Фінанси, облік і аудит». Серед викладачів кафедри – доктори та кандидати наук, провідні спеціалісти в галузі транспорту. Кафедра успішно інтегрується у європейську систему освіти на засадах Болонської декларації, яка визначила підходи до створення єдиного європейського освітнього простору.

Випускники університету за спеціальністю «Фінанси і кредит» отримають базові системні знання у галузі бухгалтерсько-фінансових технологій, економічного та фінансового аналізу, бюджетної та податкової політики, основ біржової діяльності та інформаційного забезпечення. Застосування в процесі навчання ролевих та ділових ігор, індивідуальних практичних завдань, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навички практичної роботи на підприємствах транспортної галузі.

Після закінчення університету випускники матимуть пріоритетне право працювати на автотранспортних підприємствах і в організаціях транспортної галузі. За бажанням вони можуть також працевлаштуватися і в інших установах за такими видами діяльності: обліком і аудитом, організацією фінансової роботи. Кращі випускники зможуть продовжити навчання в аспірантурі. Презентація спеціальності

Напрям «Облік і аудит»
Спеціальність «Облік і аудит»

Мовою бізнесу називають облікову систему та бухгалтерські операції, що забезпечують достовірною, об’єктивною, доречною та оперативною інформацією про фінансовий стан і результати діяльності підприємства зовнішніх та внутрішніх користувачів: власників і керівників підприємства, акціонерів, інвесторів, органи державного управління і контролю. Тому обґрунтовані високі вимоги до фахівців з обліку та аудиту, підготовку яких розпочато в НТУ з 2006 року. Програми їх підготовки розроблені на основі стандартів міжнародного обліку та рахунків, орієнтовані на ринкову економіку.

Випусковою кафедрою зі спеціальності «Облік і аудит» є кафедра «Фінанси, облік і аудит». На кафедрі працюють доктори та кандидати наук, провідні спеціалісти транспортної галузі. Кафедра успішно інтегрується у європейську систему освіти на засадах Болонської декларації, яка визначила підходи до створення єдиного європейського освітнього простору.

Випускники університету за цією спеціальністю отримають базові системні знання у галузі бухгалтерсько-фінансових технологій, економічного та фінансового аналізу, бюджетної та податкової політики, основ біржової діяльності та інформаційного забезпечення. Застосування в процесі навчання ролевих та ділових ігор, індивідуальних практичних завдань, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навички практичної роботи на підприємствах транспортної галузі.

Після закінчення університету випускники зможуть працювати на автотранспортних підприємствах і в організаціях транспортної галузі. За бажанням вони можуть також працевлаштуватися і в інших установах за такими видами діяльності: облік та аудит, економічний аналіз, фінансовий контроль. Презентація спеціальності

Напрям «Менеджмент»
Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»,
спеціалізації «Транспортний менеджмент і логістика», «Менеджмент у системах автосервісу»

В умовах ринкової економіки будь-яке підприємство (організація) може існувати та успішно розвиватися лише при здійсненні ефективного управління всіма складовими її діяльності. Оскільки велике значення для функціонування підприємств (організацій) має транспортне забезпечення, в останні роки сформувався високий рівень попиту на освічених фахівців у сферах управління підготовкою та реалізацією транспортних процесів і управління підготовкою до експлуатації рухомого складу. Тому з 1995 р., на основі багаторічного досвіду підготовки спеціалістів з управління на транспорті, університет готує фахівців зі спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізацій «Транспортний менеджмент і логістика» та «Менеджмент у системах автосервісу».

Випусковою кафедрою за цими спеціалізаціями є кафедра «Менеджмент». Більшість викладачів кафедри мають наукові ступені та вчені звання. У навчальному процесі активно використовується об’єднана у локальну мережу комп’ютерна техніка, яка розміщена у навчальній лабораторії кафедри.

На базі фундаментальної підготовки студенти вивчають спеціальні дисципліни, знання з яких потрібні сучасному менеджеру для здійснення ефективного управління на транспорті, на автосервісних та авторемонтних підприємствах і в інших галузях. Для досягнення високого рівня засвоєння навчального матеріалу використовуються різні форми занять: лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, тестування, ділові ігри тощо. Під керівництвом професорсько-викладацького складу студентів залучають до науково-дослідницької діяльності. На щорічних наукових конференціях визначаються найкращі роботи студентів, які мають наукове та практичне значення.

Випускники університету підготовлені до вирішення практичних задач, пов’язаних з управлінням фінансами, збутом, трудовими ресурсами, перевезеннями та іншими виробничими процесами, матеріальним та інформаційним забезпеченням як на експлуатаційних підприємствах усіх видів транспорту, а також автосервісних та авторемонтних, так і на будь-яких інших підприємствах. Тому вони можуть працювати на підприємствах і в організаціях різних галузей економіки як менеджери та керівники різних рівнів, економісти, фінансисти, маркетологи та організатори виробництва.

Випускники останніх років працюють на підприємствах різних форм власності на посадах економіста, фінансового менеджера, консультанта з маркетингу, менеджера з міжнародних перевезень, митного брокера, менеджера комерційної фірми, менеджера страхової компанії. Презентація спеціальності

Спеціальність «Менеджмент природоохоронної діяльності»

В умовах ринкової економіки будь-яке підприємство може існувати та успішно розвиватися лише при здійсненні управління всіма складовими його діяльності, у тому числі й екологічними показниками. Ефективним напрямом удосконалення управління природоохоронною діяльністю є впровадження на підприємствах системи екологічного менеджменту. Успадкована структура економіки з переважаючою часткою ресурсо- та енергоємних галузей потребує висококваліфікованих фахівців екологічного профілю, які могли б успішно вирішувати складні завдання щодо зменшення негативного впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище.

Виходячи з цього університет у 2013 році розпочав підготовку магістрів з менеджменту природоохоронної діяльності на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки «Менеджмент».

Підготовка фахівців за спеціальністю «Менеджмент природоохоронної діяльності» формує уміння здійснювати функції управління (планування, організовування, мотивування, контролювання і координування) з урахуванням екологічних аспектів діяльності підприємства, приймати і реалізовувати екологічно обґрунтовані управлінські рішення, розробляти стратегію і тактику діяльності підприємницьких структур на основі вимог до збереження навколишнього природного середовища у різних галузях ринкової економіки.

Випусковою кафедрою для магістрів за цією спеціальністю є кафедра «Менеджмент», більшість викладачів якої мають наукові ступені (кандидати та доктори наук) і вчені звання (професори та доценти). У навчальному процесі активно використовуються об’єднані у локальну мережу персональні комп’ютери навчальної лабораторії кафедри, які мають доступ до ресурсів глобальної мережі Internet.

Навчальні плани включають комплекс дисциплін, які не тільки забезпечують якісну теоретичну та практичну підготовку за спеціальністю, але й створюють умови для формування та розвитку наукових і педагогічних компетенцій у випускників. Робочі програми дисциплін орієнтовані на забезпечення високого рівня підготовки фахівців з менеджменту природоохоронної діяльності та передбачають використання різноманітних сучасних методів навчання.

Випускники будуть затребувані на підприємствах різних форма власності транспортної та інших галузей, в органах державного управління, навчальних та науково-дослідницьких організаціях і установах. Презентація спеціальності

Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Економічна політика України спрямована на лібералізацію умов ведення господарської діяльності, у тому числі зовнішньоекономічної, що сприяє залученню все більшої кількості суб’єктів господарської діяльності до ведення зовнішньоекономічної діяльності. Як наслідок, інтенсивність та масштаби взаємодії національних суб’єктів господарської діяльності з іноземними постійно зростає.

У той же час здійснення зовнішньоекономічних операцій характеризується наявністю великої кількості різноманітних ризиків, складністю якісної підготовки угод з іноземними партнерами та забезпечення їх виконання, наявністю специфічних особливостей в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Окрім того, організація та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств транспортної галузі має свою специфіку, яка вимагає відповідних спеціальних знань. Тому з 2013 року університет розпочав підготовку магістрів з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки «Менеджмент».

Випусковою кафедрою для магістрів за цією спеціальністю є кафедра «Менеджмент», більшість викладачів якої мають наукові ступені (кандидати та доктори наук) і вчені звання (професори та доценти). У навчальному процесі активно використовуються об’єднані у локальну мережу персональні комп’ютери навчальної лабораторії кафедри, які мають доступ до ресурсів глобальної мережі Internet.

Навчальні плани включають комплекс дисциплін, які не тільки забезпечують якісну теоретичну та практичну підготовку за спеціальністю, але й створюють умови для формування та розвитку наукових і педагогічних компетенцій у випускників. Робочі програми дисциплін орієнтовані на забезпечення високого рівня підготовки фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та передбачають використання різноманітних сучасних методів навчання.

Випускники будуть затребувані на підприємствах різних форма власності транспортної та інших галузей, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, в органах державного управління, навчальних та науково-дослідницьких організаціях і установах. Презентація спеціальності

Спеціальність «Логістика»

Логістика – молода наука, яка бурхливо розвивається в усьому світі. Логістика вивчає теорію і практику управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в комплексі питань, пов`язаних з процесами обігу сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, запасних частин, готової продукції, їх доставки від постачальника до заводу-виробника і від заводу-виробника до кінцевого споживача відповідно до його вимог та інтересів. Враховуючи, що застосування логістики забезпечує отримання потрібних товарів або послуг в потрібному місці, в потрібний час з мінімальними витратами, то її можна трактувати як механізм досягнення компромісу (узгодження) між виконанням зобов`язань і необхідними для цього витратами.

Розвиток транспортного комплексу України на сучасному етапі, інтеграція його у європейські та міжнародні структури, поширення термінальних, контейнерних, мультимодальних та інтермодальних перевезень потребують застосування логістичних підходів до координації роботи різних видів транспорту і взаємодії всіх учасників зовнішньоторговельної діяльності при організації змішаних перевезень, розвитку транспортно-експедиційного обслуговування. Це потребує підготовки фахівців з логістики для роботи в логістичних центрах.

Випусковою кафедрою з цієї спеціальності є кафедра «Транспортне право та логістика». Більшість викладачів кафедри – доктори і кандидати наук, професори або доценти. На кафедрі постійно проводяться наукові дослідження в галузі якісного забезпечення перевезень вантажів, транспортно-експедиційного обслуговування, управління та координації роботи різних видів транспорту.

За даною спеціальністю є аспірантура, докторантура, ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Навчальні плани містять комплекс дисциплін, які забезпечують фундаментальну та професійну підготовку, сприяють розвитку особистості студентів. Майбутні фахівці вивчають, зокрема, міжнародні економічні відносини, операційний менеджмент, інформаційні системи в менеджменті, логістичне управління перевезеннями вантажів, фундаментальну логістику, теорію систем і системного аналізу, організацію і проектування логістичних систем, логістичний менеджмент, фінансові потоки в логістичних системах, конфліктологію.

Випускники є фахівцями широкого профілю, підготовленими для самостійної управлінської, дослідницької, керівної, організаційної діяльності у сфері логістичного управління та координації роботи різних видів транспорту.

Вони мають широкі можливості працевлаштування на транспортних підприємствах і логістичних фірмах, підприємствах транспортно-експедиційного обслуговування, інших підприємствах і організаціях по координації роботи різних видів транспорту, у науково-дослідних, проектно-технологічних організаціях, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах. Кращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі. Презентація спеціальності

Напрям «Право»
Спеціальність «Правознавство», спеціалізація «Транспортне право»

Юридичне забезпечення функціонування органів виконавчої влади, органів транспорту пов'язане з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і потребує фахівців відповідної кваліфікації та спеціалізації.

Підготовка фахівців зі спеціальності «Правознавство» (спеціалізація «Транспортне право») здійснюється у Національному транспортному університеті з 1998 р.

Випусковими кафедрами зі спеціальності «Правознавство» є кафедри «Транспортне право та логістика» і «Конституційне та адміністративне право». Всі їх викладачі, які готують фахівців з даної спеціальності, – кваліфіковані юристи з практичним досвідом роботи. На кафедрах працюють академіки та члени-кореспонденти Транспортної академії, доктори та кандидати юридичних наук, Заслужені юристи України. Для вдосконалення навчального процесу кафедри забезпечені чотирма спеціалізованими лабораторіями, оснащеними сучасною обчислювальною технікою та інструментальними засобами.

Студенти проходять практику в комісіях Верховної Ради України, Конституційному Суді та господарських судах України, районних судах, науково-дослідних установах судових експертиз, правоохоронних органах, Міністерстві інфраструктури України та інших органах юридичного спрямування.

З урахуванням вимог ринку праці прогнозованою зоною можливої професійної діяльності фахівця може бути робота на транспорті на посадах, де законодавством передбачено використання фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра з кваліфікацією юрист; а також на посадах судді, прокурора, помічника голови суду, державного виконавця, консультанта нотаріальної контори, юрисконсульта, спеціаліста, інспектора, старшого інспектора запису актів громадянського стану, спеціаліста, інспектора (старшого інспектора) відділу соціального захисту населення, інспектора (старшого інспектора) відділу працевлаштування, спеціаліста (інспектора, старшого інспект¬ора) відділу кадрів, юриста-претензіоніста, спеціаліста (інспектора) митниць; у системі МВС з призначенням на посади відповідно до «Положення про проходження служби в органах внутрішніх справ»; слідчим, адвокатом, нотаріусом та ін. Презентація спеціальності

Напрям «Туризм»
Спеціальність «Туризмознавство»

Сучасність потребує освічених і грамотних фахівців у сфері туризму, які вміють розробляти нові технології галузі, нові туристичні послуги, визначати соціально-економічний ефект та екологічні наслідки від їх впровадження на підставі аналізу ринкових тенденцій, екологозахисних обмежень і змін макро- і мікросередовища та екології навколишнього середовища, складати технологічні карти в межах процесу, співпрацювати з фінансовими установами, страховими компаніями, консульствами в межах посадових обов’язків, організовувати, контролювати і аналізувати кінцевий результат.

Ринок праці у сфері туризму переживає справжній «кадровий голод»: туристичним компаніям не вистачає близько 50 % працівників середньої ланки і 80-90 % співробітників вищого менеджменту. Профільні ВНЗ випускають щорічно близько 20 тисяч молодих фахівців, але цього недостатньо для заповнення ринку.

З 2009 року в НТУ розпочалася підготовка фахівців з туризму, орієнтована на вдосконалення українського туристичного сервісу і інтеграцію його в систему світового туристичного господарства.

Випусковою за напрямом «Туризм» та спеціальністю «Туризмознавство» є кафедра «Туризм». Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів відповідає державним стандартам вищої освіти.

Майбутнім менеджерам з туризму викладатимуть дисципліни, необхідні для організації діяльності туристичних фірм: «Маркетинг в туризмі», «Менеджмент туризму», «Організація сфери туристських послуг», «Організація транспортних подорожей», «Правове регулювання в туристській діяльності», «Технологія туризму», «Економіка і ціноутворення в туризмі», «Аналіз діяльності підприємств в туризмі», «Бухгалтерський облік в туристській діяльності» і т.п. На перших курсах головна увага буде зосереджена на дисциплінах, що стосуються історії, культури та мистецтва: «Історія України», «Культурологія», «Релігієзнавство», «Туристсько-рекреаційне країнознавство» та ін., які є дуже важливими для роботи у сфері туризму. Багато навчального часу буде присвячено вивченню іноземних мов.

У ході навчання студенти набуватимуть умінь та навичок з розробки турів і екскурсій (формування маршрутів, готельної бази, транспортних послуг, екскурсійної програми), підготовки комерційних пропозицій та ведення переговорів, складання туристичного пакету (розрахунок калькуляції, підготовка інформаційного матеріалу, супроводжувальних документів, тобто ваучера, страхового полісу, квитка, путівки, програми туру), реалізації туристичного продукту, ведення документообігу (приймання і обробка заявок, виписка страхових полісів, підготовка повного пакету документів), виконання правил ділового етикету. У процесі занять студентів вчитимуть грамотно усувати конфлікти. Третина навчального часу відводиться психологічним тренінгам і діловим іграм.

Менеджери з туризму працюватимуть у компаніях-туроператорах, які займаються розробкою, створенням та реалізацією турів. Презентація спеціальності

Спеціальність «Управління проектами»

Вимоги до розвитку об’єктів транспорту та інфраструктури в нашій країні зумовлюють підвищення попиту на фахівців з управління проектами, який на сьогодні набагато перевищує пропозицію. Сьогодні дуже мало дипломованих працівників, які одержали освіту в області управління проектами та здатні оперативно вирішувати складні організаційні, соціальні, економічні завдання, творчо сприяти соціально-економічним трансформаціям суспільства.

У Національному транспортному університеті спеціальність відкрито у 2013 році. Вступ можливий на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра будь-якої спеціальності.

Випусковою кафедрою за спеціальністю є кафедра транспортного права та логістики, на якій сформований висококваліфікований професорсько-викладацький колектив.

Під час навчання за спеціальністю «Управління проектами» у Національному транспортному університеті робиться акцент на підготовку фахівців у сфері транспорту, логістики та інфраструктури. Студенти вивчатимуть такі дисципліни: формування групи керівників проекту; планування проектної діяльності; планування проектних дій; прийняття проектних рішень; виконання проектних дій; соціальна та екологічна безпека діяльності; методологічні основи управління проектами; корпоративне управління проектами; інформаційні системи і технології в управлінні проектами; управління логістичними процесами і системами в проектах; управління вартістю і фінансами в проектах; правове регулювання проектної діяльності; управління проектами систем логістичного обслуговування; управління проектами систем міського пасажирського транспорту; економічний аналіз проектів транспортної інфраструктури.

Після закінчення навчання випускники будуть підготовлені виконувати такі функції: ініціалізація проектної діяльності, аналіз проектів, планування та виконання проектних дій; формування проектних альтернатив, проектних пропозицій та структури проектної команди; планування та виконання процесів управління змістом, часом, вартістю, якістю, трудовими ресурсами, інформаційними зв'язками, ризиками, закупівлями, інтеграцією в ході проектної діяльності; забезпечення сприятливого психологічного клімату в трудовому колективі та оцінювання результатів проектної діяльності.

Випускники зможуть працювати в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм, у тому числі і закладах освіти та науково-дослідних установах, обіймаючи штатні посади директора програми, директора проекту, сертифікованого менеджера проекту, професійного менеджера проекту, практикуючого менеджера проекту.
вверх