English

Національний транспортний університет сьогодні

      Національний транспортний університет - вищий державний заклад освіти IV рівня акредитації, готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за державним замовленням, а також за кошти юридичних і фізичних осіб на денній та заочній формі навчання.

      Рішенням ДАК Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2003 р., протокол № 48, підтверджено високий статус НТУ - університет знову визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу ІV рівня акредитації.

      У складі університету працюють чотири інститути:
Інститут заочного та дистанційного навчання,
Інститут економіки і бізнесу на транспорті,
Інститут доуніверситетської підготовки та міжнародного співробітництва,
Науково-дослідний інститут проблем транспорту і будівельних технологій.

      Зараз на чотирьох факультетах (автомеханічний; дорожньо-будівельний; економіки, менеджменту і права; транспортних та інформаційних технологій) та у двох інститутах (Інститут заочного та дистанційного навчання, Інститут економіки і бізнесу на транспорті) університету навчаються біля 11 тисяч студентів за 26 спеціальностями та спеціалізаціями у відповідності зі ступеневою системою освіти.

      В Інституті економіки і бізнесу на транспорті навчається майже 2000 студентів за 5 напрямками; а також проводиться перепідготовка фахівців (друга вища освіта) за 5 спеціальностями наданням другої вищої освіти з усіх спеціальностей університету.

      З метою забезпечення сучасної та якісної освіти в університеті відкрито і функціонує Міжнародний освітянський центр інформаційних технологій (МОЦІТ). МОЦІТ здійснює свою роботу за напрямками „Автоматизація і інформатизація науково-педагогічної та управлінської діяльності університету і гармонізація їх у відповідності до міжнародних стандартів. Розробка та впровадження спеціалізованого та прикладного програмного забезпечення з метою підвищення ефективності праці науково-педагогічного та управлінського персоналу Національного транспортного університету. Забезпечення безперебійної роботи програмно-технічних засобів та інформаційно-телекомунікаційних мереж різного рівня, в тому числі підключення до всесвітньої мережі Інтернет.

      Аспірантура і докторантура, що функціонують в університеті, дають змогу готувати фахівців високої кваліфікації. Цьому сприяють і широкі контакти науковців університету з науково-дослідними установами НАН України, зарубіжними навчальними закладами-партнерами.

      Науково-педагогічні працівники університету - знаючі, ерудовані педагоги. З них біля 80% мають вчені звання і наукові ступені. Крім педагогічної діяльності, вони плідно займаються науковою роботою. Серед них 25 академіків і членів-кореспондентів галузевих і міжгалузевих академій, 6 Заслужених діячів науки і техніки України, 5 Заслужених працівників транспорту України, 4 Заслужених працівники народної освіти України. Багато викладачів стали лауреатами Державних премій України в галузі науки і техніки, серед них: ректор Дмитриченко М.Ф., перший проректор-проректор з наукової роботи Дмитрієв М.М., професори - Рассказов О.О., Бєляєвський Л.С., Піскунов А.С., Баранов Г.Л., Левковець П.Р., Гуляєв В.І., Папченко О.М., Дехтяр А.С., доцент Шапошніков Б.В.

      Враховуючи потреби сьогодення та вимоги сучасного ринку в університеті створено нові кафедри: "Менеджмент", "Транспортні системи та маркетинг", "Економіка", "Інформаційні системи і технології", "Фінанси", "Організація виробництва", "Виробничі системи і сервіс на транспорті", "Транспортне право, системний аналіз та логістика" "Конституційне та адміністративне право", "Екології та безпеки життєдіяльності". Це забезпечує підготовку таких фахівців, які здійснюватимуть управління господарством в умовах ринкових відносин.

      З метою підтримки та заохочення обдарованої молоді, залучення її до подальшого розвитку транспортного комплексу та збагачення інтелектуального потенціалу України розширилось співробітництво університету з українськими та іноземними фірмами і компаніями
      В 2005 році підписано договори про співробітництво між університетом та корпорацією "Укравто" і концерном "НІКО", якими передбачено

     Розширюється і поглиблюється співпраця між університетом та компанією "Тойота-Україна", яка має на меті організацію проходження технологічної та переддипломної практик і подальше працевлаштування студентів, а також включає наукову сферу діяльності.
      Вищезгадані комнанії приймають активну участь і в соціальних програмах. Так концерн "НІКО" призначив 10 стипендій кращім студентам НТУ, які проходять практику на фірмі, а корпорація "Укравто" - відповідно 5 стипендій.

      В університеті проводяться широкі наукові дослідження. Щоб підвищити ефективність використання наукового потенціалу, ширше залучати науковців до виконання тематики загальнодержавного значення, Вчена рада університету визначила пріоритетні напрямки наукових досліджень, серед яких:
- Прогресивні системи і методи покращання тягово-швидкісних, економічних та екологічних властивостей автомобілів;
- Забезпечення надійності та системної ефективності автомобілів і дорожніх машин за рахунок розробки і оптимізації методів, моделей і технологій їх виробництва, ремонту і експлуатації;
- Механіка транспортних засобів та споруд;
- Прогресивні напрямки розвитку транспортного будівництва в умовах переходу до ринкової економіки;
- Проблеми формування раціональних транспортних систем і забезпечення ефективного функціонування їх складових елементів в умовах ринкової економіки;
- Сучасні інформаційні технології і технічні засоби в навчанні.

      В університеті поглиблюється процес інтеграції з академічною наукою. Науковці університету мають творчі зв'язки з такими провідними науковими установами Національної Академії Наук України як інститути: електрозварювання ім. Є.О.Патона, газу, механіки, проблем матеріалознавства, надміцних матеріалів, загальної і неорганічної хімії води та ін. Нині творчі зв'язки з науковими закладами Академії набувають нового змісту. Свідченням цього є договір про науково-технічну співдружність між Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України та Національним транспортним університетом.

      В університеті працює чотири спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій, які забезпечують атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації для потреб України.

      В НТУ постійно видаються три міжвідомчі збірники: "Проблеми транспорту", "Управління проектами, системний аналіз і логістика", "Гідравліка та гідротехніка". З 1995 року видається Збірник наукових праць Національного транспортного університету, а з 1997 року - Вісник Національного транспортного університету.

      Університет підтримує тісні контакти зі спорідненими вузами, науковими центрами країн СНД, Польщі, Німеччини, Словаччини, США та ін.

      Майже третина студентів бере участь у науково-дослідній роботі. Одержані результати досліджень студенти використовують при виконанні курсових та дипломних робіт. Десятки вихованців університету стали лауреатами різних студентських конкурсів, олімпіад, учасниками республіканських наукових конференцій. Найбільш обдаровані з них навчаються в магістратурі і зараховуються в резерв для вступу до аспірантури.

      При кафедрах університету діють комп'ютерні класи. Учбові кабінети і лабораторії оснащені сучасними випробувальними машинами, стендами, приладами та засобами обчислювальної техніки. В період навчання та проходження практики студенти отримують робітничі професії - водія автомобіля, машиніста дорожніх машин, оператора електронно-обчислювальних машин та ін. Читальні зали і книжковий фонд бібліотеки повністю задовольняють потреби студентів. На навчальному полігоні широко представлені автомобілі та дорожні машини.

      В університеті піклуються про фізичний розвиток студентів, добре налагоджена спортивна робота: є спортивний комплекс з ігровими та тренажерними залами, плавальним басейном, пунктами спортивної реабілітації, літній спортивно-оздоровчий табір. Працюють секції з 18 видів спорту. Найбільшою популярністю користується мотоспорт - університетська команда відома всій Україні та за її межами. Традиційно проводиться міжнародний студентський мотокрос на приз НТУ.

      Не забуте і дозвілля: кожному зі студентів дається можливість розвивати свої здібності в художній самодіяльності, командах КВК. Регулярно проводяться вечори, на котрих можна цікаво і весело відпочити.

      Одним із першорядних завдань університету є створення належних побутових умов для проживання студентів: ті, що приїхали на навчання з інших населених пунктів, забезпечуються гуртожитками, де є все необхідне для нормального життя і навчання.


вверх