Mіжнародне співробітництво

У сучасному світі міжнародне співробітництво є основою для забезпечення сталого економічного зростання, подолання дисбалансів і дефіцитів, підвищення якості життя, оновлення технологій і знань, захисту навколишнього середовища. Держави об'єднуються в пошуках колективних рішень і механізмів, спрямованих на подолання спільних проблем і досягнення спільних завдань в рамках формальних і неформальних інститутів на регіональному і глобальному рівнях.

Міжнародні механізми співпраці створюють умови для спільного аналізу досвіду, виявлення найкращих варіантів рішень та кращих практик діяльності в різних сферах. Цінність такої взаємодії безумовна.

Освіта є барометром конкурентоспроможності країни в глобальному просторі, сферою об'єднання зусиль держав і професійних співтовариств.

Міжнародне співробітництво вищої школи як комплекс, зв'язків між окремими країнами, групами країн, суб'єктами вищої школи, що постійно розвиваються і поглиблюються виступає важливим чинником стійкого розвитку, який сприяє: удосконаленню вищої школи; посиленню у вищій освіті гуманітарної складової; формуванню безперервної випереджаючої освіти; реалізації низки реформістських тенденцій у вищій школі, що забезпечують її сталий розвиток. Вирішення цих завдань може бути знайдено на шляху об'єднання зусиль усіх педагогічних шкіл, використання багатющого потенціалу вищої школи та професійної підготовки фахівців у вузах високорозвинених країн.

Міжнародне співробітництво є невід'ємною частиною діяльності Національного транспортного університету (НТУ), важливим інструментом у забезпеченні якості освіти та його відповідності міжнародним стандартам, а розвиток - стратегічною метою університету.

Міжнародна діяльність НТУ спрямована на підвищення положення університету в системі вищої освіти України і подальшу інтеграцію у світовий освітній та науковий простір.

Метою проведення заходів з цього напрямку є забезпечення інтеграції університету у світовий і європейський освітній простір шляхом реалізації власної моделі сумісної співпраці, яка передбачає комплексне співробітництво з міністерствами освіти, закордонних справ, дипломатичними представництвами, обласними адміністраціями, меріями, провідними університетами, фондами, державними та громадськими організаціями інших країн.

Стратегічними завданнями реалізації планів міжнародної діяльності університету є: інтернаціоналізація навчального процесу шляхом розвитку академічної мобільності викладачів і студентів, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності результатів навчальної та науково-дослідної діяльності співробітників, науковців і студентів нашого університету на світовому ринку та підвищення ефективності шляхом подальшого розвитку міжнародного співробітництва, що передбачає розширення інтернаціональних зв’язків і контактів через виконання освітянських та наукових проектів, розвиток двосторонніх відносин з університетами інших країн, участь у проведені конкурсів на отримання грантів щодо фінансування виконання наукових досліджень від міжнародних фондів та громадських організацій.

Одним з пріоритетів реалізації заходів, щодо міжнародної діяльності університету є плідна співпраця з Європейськими вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями в рамках виконання міжнародних освітянських проектів TEMPUS.

Національний транспортний університет приймає активну участь у виконанні проектів TEMPUS, починаючи з 2006 року.

В рамках програми TEMPUS ІІІ, за участю університету успішно виконано два проекти «Мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики в Україні – VETLOG» та «Менеджмент навколишнього середовища для Росії та України – UMRU».

На даний час НТУ працює в консорціумі, що виконує проект «Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія) – WeNeT» за програмою TEMPUS ІУ.

Результати виконання кожного з цих проектів неоціненні. За період роботи в проектах програм TEMPUS університет набув європейського досвіду в сфері вищої освіти, налагодив дружні зв’язки з відомими європейськими університетами та уклав договори про співробітництво, а його співробітники пройшли стажування у провідних навчальних установах та наукових організаціях.

Отримати вагомі результати при виконанні проектів TEMPUS в Національному транспортному університеті дозволили: розвинута дистанційна форма освіти в рамках Болонського Процесу; модернізована та удосконалена платформа «Прометей»; створення українського національного порталу.

Проект “ Мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики в Україні ”VETLOG тривав три роки з 2006 по 2009.

Консорціум проекту складали два європейські університети (Університет м. Падерборн, Німеччина і Університет економіки та бізнес адміністрування , м. Відень, Австрія) та три українські університети (Національний транспортний університет, Київ, Одеська національна морська академія, м. Одеса та Приазовський державний технічний університет м. Маріуполь. Глобальні цілі проекту передбачали: підтримку національних програм України (2004-2006) шляхом тісної співпраці між університетами і підприємствами України при розробці і проведенні курсів з підвищення кваліфікації фахівців і керівних кадрів в області транспорту і логістики; набуття європейського досвіду і методів електронного і дистанційного навчання у вузах України.

За результатами виконання проекту: сформована коопераційна структура співпраці з підтримуючими організаціями; підприємствами-партнерами українських університетів був визначений і затверджений перелік тем модулів E-Learning для розробки дистанційних курсів підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку праці; за рахунок траншів обладнання модернізована дистанційна платформа «Прометей»; розроблено 8 дистанційних курсів для підвищення кваліфікації в сфері менеджменту і логістики; загалом більше 600 слухачів пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації та отримали сертифікати.

В рамках проекту укладено договір про наукове співробітництво у сфері менеджменту і логістики між Національним транспортним університетом та Віденським університетом економіки і бізнес адміністрування.

Вагомим результатом проекту VETLOG стала монографія «Мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики в Україні» під редакцією К.Розенталя, Р.Фортмюллера, М. Дмитриченка, М. Дмитрієва, В. Волошина, М. Миюсова.

Основними цілями та завданнями виконання проекту “Менеджмент навколишнього середовища для Росії та України - UMRU” було передбачено: впровадження системи екологічного менеджменту в університетах-партнерах, що приймали участь у проекті; проведення екологічного аудиту в університетах-партнерах; навчання в галузі менеджменту навколишнього середовища та природокористування для викладачів російських і українських університетів; розробка навчальних програм менеджменту навколишнього середовища для різних цільових груп. Серед членів консорціуму, що були задіяні в проекті крім НТУ - Університет м. Падерборн (Німеччина), Приазовський державний технічний університет м. Маріуполь (Україна), Ліпецький державний технічний університет (Росія), Ростовський державний будівельний університет (Росія), Санкт-Петербурзький державний університет шляхів сполучення (Росія) та Університет Латвії м. Рига (Латвія).

На першому році реалізації проекту партнери розробляли і впроваджували елементи Системи Екологічного Менеджменту в університетах та компаніях. При цьому вчені отримали практичні навички визначення екологічних аспектів охорони навколишнього середовища. На другому році партнери розробляли, впроваджували і оцінювали навчальні курси з менеджменту навколишнього середовища для різних цільових груп у своїх університетах.

В результаті реалізації даного проекту виконана значна робота щодо визначення специфічних та кваліфікаційних потреб всіх університетів-партнерів у сфері екологічного менеджменту. Визначені першочергові пріоритети та напрямки реалізації проекту. Проаналізовано законодавчу та нормативну базу, що регламентує впровадження Системи екологічного менеджменту в Росії та Україні.

З метою кваліфікованої реалізації проекту основні учасники і виконавці пройшли необхідне підвищення кваліфікації з екологічного менеджменту та мовної підготовки, що в свою чергу дозволило фахово впроваджувати етапи реалізації проекту в університетах-партнерах.

Виконаний первинний аудит університетів та підприємств, як один з елементів впровадження Системи екологічного менеджменту, за методикою, запропонованою координаторами проекту, дозволив переглянути фактори, наслідки негативного впливу діяльності університетів, підприємств на навколишнє середовище та їх вагомість.

Основним результатом проекту TEMPUS JEP-27115-2006 UMRU «Менеджмент навколишнього середовища для Росії та України» є отриманий Міжнародний сертифікат ISO 14001: 2004 №226105 від 6.10.2009р. та підготовлений до друку навчальний посібник «Екологічний менеджмент», авторів М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, В.П. Матейчик та інш.

З січня 2010 року НТУ працює в проекті за програмою TEMPUS ІУ Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія) – WeNeT.

Одним із головних завдань проекту є покращення якості і ефективності дистанційної освіти з метою підвищення кваліфікації фахівців туристичної галузі, а також відповідність навчального процесу в Україні, Білорусії, Грузії європейським стандартам. Адже на сьогоднішній день саме туризм став одним із найпотужніших важелів розвитку культури і покращення взаєморозуміння між народами.

Українська сторона залучила до участі у цьому проекті вісім вузів з різних регіонів, які готують фахівців саме для сфери туризму (зокрема, Національний транспортний університет, Київський університет туризму, економіки і права, Севастопольський економіко-гуманітарний інститут, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Ялтинський інститут менеджменту, Одеська національна морська академія, Приазовський державний технічний університет, Прикарпатській національний університет ім. Василя Стефаника , Донецький інститут туристичного бізнесу) .

НТУ приймає участь у цьому проекті як координатор діяльності українських університетів у межах проекту TEMPUS в Україні.

В рамках проекту в українських ВНЗ створені цільові групи, залежно від специфіки туризму в даному регіоні: на Івано-Франківщині, наприклад, більше практикується «зелений» туризм, в приморських областях (Одесі, Севастополі) – круїзний, в Криму – курортний, а для столиці одним із домінуючих напрямків є «діловий» туризм. Кожний із цих різновидів туризму має свою специфіку, свої відмінності, і потребує своєї методології викладання.

Від Грузії в проекті беруть участь 4 університети, Білорусь представляють 3 університети.

Окрім вищих навчальних закладів в проекті задіяні Міністерство Освіти і науки України, Департамент курортів і туризму Міністерства культури і туризму, Всеукраїнська асоціація навчальних установ туристичного і готельного профілю та інші центральні органи виконавчої влади.

Західноєвропейськими партнерами в проекті є Університет м. Падерборну, (Німеччина), Університет економіки та бізнес адміністрування, м. Відень, (Австрія), Університет ім. Матея Бела, Банська Бистриця, (Словаччина), Європейська Академія, м. Бозен, (Італія) та Академія професійної освіти, м. Равенсбург, (Німеччина).

Загалом консорціум проекту WeNeT включає 29 вищих навчальних закладів, Міністерств, Асоціацій та туристичних компаній з 7 країн.

Це найбільший консорціум, який фінансувала Європейська Комісія по програмі ТЕМПУС.

Оскільки проект завершується в січні 2013 року, вже досягнуті значні результати. В НТУ створена сучасна інтегрована інформаційна система та телекомунікаційні засоби зв'язку, що дозволяють активно адаптувати сучасні технології у всі сфери діяльності вузів та здійснювати зв'язок з порталами українських університетів-партнерів. На базі НТУ функціонує український національний портал проекту WeNeT, інтерфейс якого передбачає доступ трьома мовами: англійською, російською та українською. На порталі розміщена основна інформація про проект, його цілі, завдання, розміщена робоча документація. Представлені усі партнери проекту з можливістю виходу на їх сайти та платформи з дистанційними курсами та національні платформи Грузії і Білорусі.

Досвід роботи науковців та студентів університету у виконанні вказаних проектів дозволив набути досліду та зарекомендувати себе як надійного та фахового партнера.

На сьогоднішній день Національний транспортний університет задіяний у чотирьох консорціумах європейських, російських, українських, білоруських та ін. університетів та організацій. В трьох з них НТУ виступає національним координатором від України.

Проект «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та України (EcoBRU)» передбачає розробку та впровадження спільних нових програм, запровадження тестування та офіційне визнання електронних навчальних курсів екологічної освіти для вчителів всіх рівнів загальної та професійної освіти, а також для державних службовців; адаптація та модернізація існуючих бакалаврських і магістерських програм екологічних змісту.

Крім нашого університет членами консорціуму від України по виконанню проекту мають бути Таврійський національний університет ім. Вернадського, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Переяслов-Хмельницкий державний університет ім. Г. Сковороди, Національна академія педагогічних наук. Координатором проекту виступає університет м. Бремен (Німеччина).

Метою проекту "Центри для молодих вчених (CERES)" є розробка сильного, конкурентоспроможного на міжнародному рівні сектора інформаційних технологій в поєднанні з сучасною інфраструктурою університетів в країнах Східної Європи по створенню інформаційних центрів для молодих вчених в університетах - партнерах для забезпечення взаємодії між викладачами університетів, що беруть участь у проекті, з одного боку, представниками підприємств, з іншого боку, студентами та аспірантами з третього боку та залучення їх в міжнародні наукові системи дослідження у відповідності з реальними потребами підприємств та європейських стандартів у сфері освіти. Через ці центри, вони зможуть знаходити та спільно вирішувати актуальні для України проблеми і завдання. Така вільна взаємодія дозволить наблизити рівень підготовки молодих вчених до принципів Європейського освіти. Створення цих центрів буде здійснюватись на основі сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. В рамках проекту також вельми актуальними є умови спільної діяльності, які повинні здійснювати університети, промислові підприємства, професійні асоціації і соціальні партнери в області розробки програмного забезпечення та інформаційних технологій. Координатором проекту виступає університет м. Жиліна (Словаччина).

Метою проекту «Розвиток трикутника знань в Білорусі, Україні та Молдові» (FKTBUM) є підтримка та розвиток зв'язків освітніх та дослідницьких установ Білорусі, Молдови та України з європейським дослідницьким простором, підвищення міжнародної конкурентоспроможності та соціальної легітимації вищих навчальних закладів в Білорусі, Молдові та Україні; розробка та поглиблення основи для більш тісної інтеграції академічної освіти, досліджень та інновацій в Білорусі, Молдові та Україні. Серед членів консорціуму від України – Східноукраїнський національний університет ім. Даля та Закарпатський державний університет. Координатор - університет м.Падерборн (Німеччина).

Виконання проекту «Створення центрів підвищення кваліфікації з круїзного туризму у Чорноморському регіоні» дозволить збільшити університетську кооперацію у сфері освіти в туризмі між країнами ЄС та країнами східного сусідства (Грузія, Росія, Україна) згідно до Болонського Процесу з метою підтримки реформи вищої освіти розвитку туризму і особливо підвищення якості крейсерського туризму в Регіоні Чорного Моря. Завданнями проекту передбачено: підсилення кооперації між університетами, підприємствами, професійними асоціаціями і суспільною адміністрацією сектора туризму, в Грузії, Росії і Україні; створення та розвинення коопераційної мережі в 5 регіональних компетентносних центрах з метою підтримки і розвитку крейсерського туризму в Регіоні Чорного Моря; удосконалення професійної кваліфікації проектних партнерів у сфері крейсерського туризму та інших сфер туризму; розвиток в освітніх установах учбових програм у сфері крейсерського туризму в Грузії, Росії і Україні для освіти продовж всього життя; розробка, перевірка і виконання дослідження і консультаційних послуг університетів партнерів в сфері крейсерського туризму; розвиток і виконання системи перевірки якості і якісної гарантії проектної продукції/результату; виконання заходів з метою заохочування та можливої підтримки і поширення проектних результатів.

Консорціум проекту складають 28 партнерів з 7 країн, а саме з Німеччини, Румунії, Болгарії, Словаччини , України, Грузії, Росії.

Незважаючи на успіхи університету в міжнародній співпраці по програмі ТЕМПУС НТУ має на меті і далі поглиблювати та розвивати міжнародні зв’язки з метою забезпечення участі університету в міжнародних програмах з реформи вищої і післяуніверситетської професійної освіти ЄС (Болонська декларація) та інших міжнародних акціях, спрямованих на розвиток інтеграційних процесів у науці та освіті;участь у великих міжнародних освітніх програмах і проектах, спрямованих на поетапне впровадження двох рівнів системи навчання, систем і механізмів забезпечення якості підготовки фахівців, розвиток мобільності студентів і викладачів; розширення масштабів і напрямів наукових досліджень, що виконуються за міжнародними програмами і грантами, а також участь викладачів та студентів університету у спільних із зарубіжними ВНЗ наукових проектах, конференціях, семінарах, публікаціях наукових робіт у міжнародних виданнях; встановлення прямих партнерських відносин із зарубіжними ВНЗ, фондами та організаціями для забезпечення програм академічного обміну.