Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

Діяльність аспірантури в Україні регламентується Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, яке затверджене Постановою КМ України № 309 від 01 березня 1999 року.

Аспірантура та докторатура в Національному транспортному університеті плідно функціонує з 1947 року.

На сьогоднішній день підготовка наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі університету здійснюється з таких наукових спеціальностей:

Шифр

Назва спеціальності

01

Фізико-математичні науки

01.02.04

Механіка деформівного твердого тіла (галузь науки – технічна)

01.02.05

Механіка рідини, газу та плазми (галузь науки – технічна)

05

Технічні науки

05.02.04

Тертя та зношування в машинах

05.05.03

Двигуни та енергетичні устоновки

05.13.06

Інформаційні технології

05.13.07

Автоматизація процесів керування

05.13.22

Управління проектами та програмами

05.22.01

Транспортні системи

05.22.02

Автомобілі та трактори

05.22.11

Автомобільні шляхи та аеродроми

05.22.20

Експлуатація та ремонт засобів транспорту

05.23.01

Будівельні конструкції, будівлі та споруди

05.23.05

Будівельні матеріали та вироби

05.23.16

Гідравліка та інженерна гідрологія

05.23.17

Будівельна механіка

08

Економічні науки

08.00.04 Економіка та управління підприємствами


В університеті сформовані і багато років плідно працюють чотири спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій з 10 спеціальностей. Три з них з правом захисту як кандидатських, так і докторських дисертацій, та одна рада по прийому захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Шифр спеціалізованої вченої ради

Шифр та назва наукової спеціальності

Д 26.059.01

05.13.06 - Інформаційні технології
05.13.22 - Управління проектами та програмами

Д 26.059.02

05.22.01 - Транспортні системи
05.22.11 - Автомобільні шляхи та аеродроми
05.23.17 - Будівельна механіка

Д 26.059.03

05.02.04 - Тертя та зношування в машинах
05.05.03 - Двигуни та енергетичні установки
05.22.02 - Автомобілі та трактори
05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту

К 26.059.04

08.00.04 - Економіка та управління підприємствамиПідготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється

1) за рахунок:
- коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
- коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:
- міжнародних договорів України;
- загальнодержавних програм;
- договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Умови прийому до аспірантури

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій. Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку.

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора.

До заяви додаються:
• лист співбесіди з науковим керівником;
• копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра з додатком;
• особовий листок з обліку кадрів;
• рекомендація, оформлена як витяг з протоколу засідання ради факультету (для тих, хто закінчив університет в поточному році);
• посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених іспитів);
• список наукових праць, або реферат (обсягом 24 сторінки) за темою, що визначив науковий керівник;
• медична довідка за формою № 086-у;
• паспорт та диплом (оригінали та копії) подаються особисто.
• довідку з місця роботи з зазначенням посадового окладу;
• копію довідки з ідентифікаційним кодом;
• 3 фотографії (3х4 см).

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка на 30 календарних днів зі збереженням заробітної плати за місцем роботи на період підготовки і складання іспитів.

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити із спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов (в терміни з 1 жовтня до 1 листопада). Особи, які склали кандидатські іспити, при представленні посвідчення, звільняються від відповідних вступних іспитів.

За рішенням Вченої ради університету при конкурсному відборі до аспірантури поряд з балами, отриманими на вступних іспитах, враховується також середній бал диплома про вищу освіту.

Термін навчання для аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва 3 роки, без відриву – 4 роки.

Аспіранти зараховуються до аспірантури з 1 грудня поточного року.

Вартість одного року навчання в аспіранту без відриву від виробництва складає 8700 грн./рік, з відривом від виробництва - 11000 грн./рік.

Прийом документів на конкурс до аспірантури: з 1 до 20 вересня поточного року за адресою: м. Київ-10, вул. Суворова 1, кімната № 324, тел. (044) 280-08-13.